Πολιτική Απορρήτου

Με τη συγκατάθεσή μου, στο ηλεκτρονικό site της «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» δηλώνω ότι:

1. Ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» και παρέχω τη συγκατάθεσή μου, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την εκ μέρους της «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ»  συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, όπως αυτός ισχύει, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί και υποβληθεί στην εταιρεία «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» για τον σκοπό της σύναψης σύμβασης (πχ προμήθειας, μεταφοράς, έργου, πρακτορείας, υπηρεσιών κλπ).

2. Τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία είναι ορθά, πλήρη και αληθή. Έχω ενημερωθεί σχετικά και δηλώνω και αναγνωρίζω τα ακόλουθα:                           

Α) Η «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στον Βόλου (οδός, Κ. Καρτάλη. 1) τηρεί αρχεία δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της σύναψης της ως άνω σύμβασης

Β) Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι δύο (2) έτη ή ο ελάχιστος που ορίζεται από τον νόμο, όπου αυτό επιβάλλεται.

Γ) Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων έχουν μόνο αδειοδοτημένοι από την «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ»  υπάλληλοι ή στελέχη που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Δ) Έχω ενημερωθεί και κατανοήσει πλήρως τα δικαιώματα μου και ειδικότερα το δικαίωμά μου για:

α. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα,

β. Διόρθωση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση, κλπ. των προσωπικών δεδομένων

γ. Διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων

δ. Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

ε. Λήψη γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

ζ. Φορητότητα με εύλογο και προσιτό μέσο των προσωπικών δεδομένων

η. Εναντίωση, άρνηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, ΣΥΝΑΙΝΩ ανεπιφύλακτα στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τον σκοπό που ανωτέρω αναφέρθηκε. Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με απλό έγγραφο που υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη συλλογή των δεδομένων υπάλληλο της Εταιρείας και χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση και ισχύει για το μέλλον. Η ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» από αυτήν ή μέχρι την ανάκλησή της. Για τυχόν άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ο αιτών/ υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθύνεται στην «ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΕ» και στον αρμόδιο υπάλληλο αυτής ή στέλεχος αυτής. Επιπλέον, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχω κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν έγγραφο και έχω συναινέσει και συναινώ ανεπιφύλακτα όσον αφορά στη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση και αποθήκευση με τήρηση αρχείου (ηλεκτρονικού ή μη) των προσωπικών μου δεδομένων, για την εκπλήρωση του σκοπού που ανωτέρω ειδικώς αναφέρεται.